Tietosuojaseloste
Firmakauppa-verkkopalvelun tietosuojaseloste


1 REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterin rekisterinpitäjä on Suomen Yrityskaupat Oy (y-tunnus 1056245-3).

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on:

Juha-Petteri Rantanen, toimitusjohtaja

Suomen Yrityskaupat Oy
Osoite: Kauppiaskatu 9 B a
Puhelin: 010 2864 000
Sähköposti: [email protected]


2 REKISTERIN NIMI

Rekisterin nimi on Firmakauppa-verkkopalvelun käyttäjärekisteri.


3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tarkoituksissa, jotka liittyvät rekisterinpitäjän asiakassuhteiden sekä verkkopalvelun hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen. Edellä kuvatuissa tarkoituksissa rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja palvelun tuottamiseksi asiakkailleen sekä tähän liittyvässä viestinnässä.


4 KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat:

 • (a) rekisteröidyn yksiselitteisesti antama suostumus;
 • (b) rekisteröidyn toimeksianto tai sellaisen sopimuksen täytäntöönpaneminen, jossa rekisteröity on osallisena, taikka sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä; ja(c) rekisteröidyn asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavaan suhteeseen perustuva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (yhteysvaatimus).

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset perusteet:

 • (d) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten tai, jos kyse on erityiseen henkilötietoryhmään kuuluvista henkilötiedoista, rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa kyseisten henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten, paitsi jos unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön mukaan lakiin perustuvaa tietojen käsittelyn kieltoa ei voida kumota rekisteröidyn suostumuksella;
 • (e) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
 • (f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi;
 • (g) käsittely koskee henkilötietoja, mukaan lukien erityiseen henkilötietoryhmään kuuluvia tietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi.

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.


5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ (KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETORYHMÄT)

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot kaikista rekisteröidyistä:

 • (a) Rekisteröidyn perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja telefaksinumero;
 • (b) Rekisteröidyn käyttäjätunnus ja salasana palvelussa.

Edellä kuvattujen henkilötietojen antaminen rekisterinpitäjälle on rekisterinpitäjän palvelun toteuttamisen edellytys, ja jos rekisterinpitäjä ei saa kyseisiä henkilötietoja, rekisterinpitäjä ei voi toteuttaa palvelua rekisteröidylle ja suorittaa sen mukaisia velvollisuuksiaan.


6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröidyn perustiedot ja yhteystiedot saadaan rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Rekisterinpitäjä antaa kullekin rekisteröidylle häneen yhdistettävissä olevan käyttäjätunnuksen palveluun. Rekisteröity henkilö valitsee salasanan, joka on yhdistettävissä kyseiseen käyttäjätunnukseen, ja joka tallentuu palveluun.


7 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään seuraavien säilytysaikojen mukaisesti:

 • - Ilmoituksen poistamisen jälkeen rekisteröidyn henkilön perustiedot ja yhteystiedot säilytetään enintään viisi vuotta;
 • - Ilmoituksen poistamisen jälkeen rekisteröidyn henkilön käyttäjätunnus ja salasana säilytetään enintään viisi vuotta.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden vuoden välein; ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä kolme vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun.


8 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT (VASTAANOTTAJARYHMÄT) SEKÄ TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisteröidyn nimi, osoite, puhelin- ja telefaksinumero ja sähköpostiosoite luovutetaan rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella rekisterinpitäjän tarjoaman palvelun toteuttamisen tarkoituksessa seuraaville vastaanottajille:

 • - Rekisteröidyn henkilön itsensä rekisterinpitäjän palvelussa valitsema vastaanottajataho (joko palvelussa ilmoitettavan kohteen myyjä tai ostaja) kun palvelun kohdassa ”Lähetä yhteystietoni automaattisesti ilmoituksestani kysyville”, Rekisteröity henkilö on valinnut kohdan ”Ei, otan halutessani itse yhteyttä kysyjään (saat kysyjän yhteystiedot sähköpostitse)”.
 • - Kaikille rekisteröidyn henkilön ilmoituksesta lisätietoja palvelussa pyytäville palvelun käyttäjille (joko palvelussa ilmoitettavan kohteen myyjä tai ostaja) kun palvelun kohdassa ”Lähetä yhteystietoni automaattisesti ilmoituksestani kysyville”, rekisteröity henkilö on valinnut kohdan ” Kyllä (yhteystietosi lähetetään kysyjälle automaattisesti) ”.
 • - Tietyn ilmoituksen perustella lisätietoja kyselevän antamat henkilötiedot välitetään sellaisenaan kyseisen ilmoituksen jättäjälle (rekisteröidylle henkilölle).

Rekisterinpitäjä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita eli henkilötietojen käsittelijöitä.


9 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


10 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. Palomuuri estää pääsyn palvelun käytön kannalta tarpeettomiin resursseihin. Ylläpitoon käytetyjen palveluiden pääsy on rajattu tiettyyn verkko-osoitteeseen.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Järjestelmä estää käyttämästä useita yleisesti käytettyjä, tunnettuja ja haavoittuvia salasanoja. Järjestelmä pakottaa valitsemaan salasanan, joka täyttää ns. vahvan salasanan tunnusmerkit.

Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.

Lisäksi järjestelmän käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.


11 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat henkilötietolain mukaiset oikeudet:

 • (a) oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja, sekä rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja mihin rekisterin tietoja käytetään sekä säännönmukaisesti luovutetaan;
 • (b) oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto;
 • (c) oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia varten.

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

 • (d) oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: (i) käsittelyn tarkoitukset; (ii) kyseessä olevat henkilötietoryhmät; (iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; (iv) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; (v) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; (vi) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; (vii) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot; ja (viii) automaattisen päätöksenteon olemassaolo, sekä merkitykselliset tiedot tällaiseen käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle. Nämä tiedot annetaan rekisteröidylle henkilölle tällä lomakkeella.
 • (e) oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen;
 • (f) oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin;
 • (g) oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; (ii) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; (iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
 • (h) oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet;
 • (i) oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti;
 • (j) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.